Πολιτική Απορρήτου – Προστασία Δεδομένων

 

Η εταιρία “Γεώργιος Τάτσης και ΣΙΑ ΕΕ” με διαδικτυακό τόπο (website) “https://e-dreams.gr“, στο εξής αναφερόμενη ως “e-dreams“, θεωρεί τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία ΔεδομένωνGDPR).

Η e-dreams δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης.

 

Περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο

 

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον διαδικτυακό μας τόπο (website) χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Η e-dreams συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Ειδική μέριμνα υπάρχει για τα στοιχεία που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies (Διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική Cookies). Λόγω των συχνών και ραγδαίων αλλαγών της τεχνολογίας καθώς και των αντίστοιχων προσπαθειών του νομοθέτη να συμβαδίσει η νομοθεσία με αυτές τις αλλαγές, η e-dreams δεσμεύεται να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε τροποποίηση στην Πολιτική Απορρήτου της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη με την πολιτική αυτή, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στο website μας.

 

Αρχές τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων

 

Η e-dreams δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Συνεπώς δε μπορεί να τα μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου στο e-mail dpo at e-dreams.gr για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, ενώ μπορεί να τα αλλάξει και να διαγραφεί από τη βάση δεδομένων μας όποτε το επιθυμεί. H e-dreams διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αποκλειστικά για λόγους οικονομικούς, φορολογικούς και επικοινωνίας. Ενδέχεται, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, να επεξεργάζεται με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και οικονομικούς. Σημειώνεται ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα πλήρη φορολογικά στοιχεία όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουμε συναλλαγές σε διαφορετική βάση δεδομένων του εμπορολογιστικού προγράμματός μας εκτός του website.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την e-dreams απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

-Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

-Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

-Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

-Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

-Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

-Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

-Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:
Η e-dreams σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή μπορείτε ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση, να εναντιώνεστε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για το μέλλον, να ζητήσετε την πλήρη διαγραφή αυτών, ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς για το άτομο σας ή τη διόρθωση αυτών.

-Δικαίωμα καταγγελίας:
Τέλος,  έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].

 

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγουμε:

 

  1. Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα – cookies. Διαβάστε εδώ την ανανεωμένη Πολιτική Cookies  της e-dreams
  2. Καταγραφή IP Address. Η e-dreams μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στις σελίδες της e-dreams. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς και για αποφυγή κακόβουλων ενεργειών.

 

Google Analytics

 

Η e-dreams χρησιμοποιεί το πρόσθετο google Analytics για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας των σελίδων μας. Χρησιμοποιώντας αυτό το πρόσθετο είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε ποιες σελίδες έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και αρκετά περισσότερα στατιστικά στοιχεία που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη θέση των σελίδων μας όταν αναζητάτε κάποια σχετική με το έξυπνο σπίτι και το KNX λέξη στο internet.

Πως λειτουργεί το google Analytics: 

Το Google Analytics χρησιμοποιεί κυρίως cookies αρχικού κατασκευαστή για την υποβολή αναφορών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών (δηλαδή, των χρηστών) στους ιστοτόπους πελατών του Google Analytics. Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τα cookies ή να διαγράψουν οποιοδήποτε μεμονωμένο cookie. Μάθετε περισσότερα

Επιπλέον, το Google Analytics υποστηρίζει ένα προαιρετικό πρόσθετο προγράμματος περιήγησης, το οποίο, αφού εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί, απενεργοποιεί τη μέτρηση από το Google Analytics για οποιοδήποτε ιστότοπο επισκέπτεται ένας χρήστης. Έχετε υπόψη ότι αυτό το πρόσθετο απενεργοποιεί μόνο τη μέτρηση του Google Analytics.

Επίσης, το Google Analytics συλλέγει διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), προκειμένου να παρέχει ασφάλεια και να προστατεύει την ασφάλεια της υπηρεσίας, καθώς και για να προσφέρει στους κατόχους ιστοτόπων μια εικόνα σε σχέση με τη χώρα, την περιοχή ή την πόλη από όπου προέρχονται οι χρήστες τους (γνωστό και ως “γεωγραφική τοποθεσία IP”). Το Google Analytics παρέχει μια μέθοδο απόκρυψης των IP που συλλέγονται (περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω). Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι οι κάτοχοι ιστοτόπων έχουν πρόσβαση στις διευθύνσεις IP των χρηστών τους, ακόμα και αν οι κάτοχοι ιστοτόπων δεν χρησιμοποιούν το Google Analytics.

Όταν σε έναν ιστότοπο ή σε μια εφαρμογή χρησιμοποιείται το Google Analytics για εφαρμογές ή το Google Analytics για SDK του Firebase, το Google Analytics συλλέγει ένα αναγνωριστικό παρουσίας εφαρμογής, δηλαδή έναν αριθμό που δημιουργείται τυχαία και ο οποίος ταυτοποιεί μια μοναδική εγκατάσταση μιας εφαρμογής. Κάθε φορά που ένας χρήστης πραγματοποιεί επαναφορά του αναγνωριστικού διαφήμισης (αναγνωριστικό διαφήμισης σε Android και αναγνωριστικό για διαφημιζομένους σε iOS), γίνεται επαναφορά και του αναγνωριστικού παρουσίας εφαρμογής.

Όταν οι ιστότοποι ή οι εφαρμογές έχουν εφαρμόσει το Google Analytics με άλλα προϊόντα διαφημίσεων της Google, όπως το Google Ads, τότε μπορεί να συλλέγονται επιπλέον αναγνωριστικά διαφημίσεων. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από αυτήν τη λειτουργία και να διαχειριστούν τις ρυθμίσεις τους για το συγκεκριμένο cookie, χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεωνΜάθετε περισσότερα

Σημειώστε ότι το website μας ΔΕΝ χρησιμοποιεί το προϊόν Google Ads.

Μπορείτε να δείτε εδώ την ενημερωμένη πολιτική απορρήτου των υπηρεσιών google ή περισσότερες πληροφορίες για το google Analytics εδώ.

 

Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters. 

 

Όσοι επισκέτες του website επιθυμούν, μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία Newsletter. Ακολουθούμε τη βέλτιστη πρακτική και η εγγραφή στο Newsletter γίνεται μόνο μετά από την επιβεβαιώση του e-mail που θα στείλει το πρόσθετο λογισμικό. Οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί από την λίστα παραληπτών που υπάρχει σε κάθε Newsletter.

Διαβάστε εδώ την ανανεωμένη Πολιτική Newsletter της e-dreams 

 

Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας. 

 

Μπορείτε να υποβάλετε το μήνυμα σας στην e-dreams είτε μέσω της γενικής φόρμας επικοινωνίας εδώ είτε μέσω από ειδικά διαμορφωμένες φόρμες επικοινωνίας που βρίσκονται στις περισσότερες σελίδες μας.
Υποβάλλοντας το μήνυμά σας μέσω οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας προς την e-dreams, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο, περιοχή, e-mail ή και τηλέφωνο).
Η e-dreams δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Σε περίπτωση που η e-dreams χρειάζεται να προωθήσει τα στοιχεία σας στον τοπικό συνεργάτη της περιοχής σας θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω e-mail για να ζητήσει τη συγκατάθεσή σας.

 

Περιήγηση στη σελίδα μας στο facebook 

 

Εκτός από το υφιστάμενο website https://e-dreams.gr η εταιρία “Γεώργιος Τάτσης και ΣΙΑ ΕΕ” διατηρεί ενημερωτική σελίδα στην υπηρεσία Facebook στη διεύθυνση: facebook.com/electricdreams.gr

Οι όροι χρήσης και απορρήτου προσωπικών δεδομένων της σελίδας μας στο facebook διέπονται από τους γενικούς όρους χρήσης του facebook. Περισσότερα για το σημαντικό αυτό θέμα μπορείτε να βρείτε εδώ: facebook.com/privacy/explanation

Η e-dreams επεξεργάζεται μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας που θα μας δώσετε ρητά συγκατάθεση σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω facebook και μέσω της εφαρμογής άμεσων μηνυμάτων messenger.

 

Εξωτερικές συνδέσεις (links)

 

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (link) εντός της e-dreams παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους (website) τρίτων μερών.
Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών / χρηστών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο.
Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link).
Ο εκάστοτε σύνδεσμος μπορεί να οδηγεί σε ένα διαφορετικό website, και η περιήγηση σε αυτό υπόκειται στους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου αυτού.
Η e-dreams δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link).
Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

 

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

 

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους (εγγραφή στο Newsletter), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

 

H e-dreams αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. H e-dreams προστατεύει τους επισκέπτες / χρήστες από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης SSL-256 bit. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών δεδομένων-στοιχείων. Δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών του πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του διαδικτυακού τόπου εν γένει. Εντούτοις υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα / δυσλειτουργίες / διακοπές στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου ή / και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στον διαδικτυακό τόπο είτε στον διακομιστή της.

 

Ενημέρωση και τροποποίηση

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί / ενημερώνει επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτικής Απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

 

Τελευταία ενημέρωση Πολιτικής Απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 3/10/2018. 

Για οποιοδήποτε σχόλιο, παράπονο ή υπόδειξη σχετικά με τη Πολιτική Απορρήτου και τις πρακτικές μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων:
Γιώργος Τάτσης
Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ
Τράλλεων 129
11146 Γαλάτσι
Τηλ.: 2102911011
mail: dpo at e-dreams.gr